PREEDEE SOPHASOONTHON

PREEDEE  SOPHASOONTHON
SENIOR LAWYER | Tel: 084-626-4464

การศึกษา            

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง (บ.ปค.) สำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพทนายความมาไม่น้อยกว่า 16 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเป็นทนายความและที่ปรึกษาประจำบริษัท ต่าง ๆ ดังนี้
 1. บริษัท กฎหมายวงษ์อารี จำกัด รับว่าความให้บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด เกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์ กู้ยืม จำนอง จำนำ สวมสิทธิ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลาย เป็นต้น
 2. สำนักกฎหมายประเสริฐและเพื่อน รับว่าความคดีธนาคารและสถาบันการเงิน คดีละเมิด ล้มละลาย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คดีตั๋วเงิน คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 คดีขอคืนของกลาง คดีทั่วไป สืบทรัพย์และบังคับคดี
 3. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมพิบูลย์ จำกัด รับว่าความคดี บริษัท ทิสโก้ จำกัดฯ สืบทรัพย์และบังคับคดี
 4. บริษัท เดอะ ลีเกิลลิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด รับว่าความคดีสถาบันการเงิน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญากู้ยืม จำนอง จำนำ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลาย
 5. บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เดอะ เบสท์ จำกัด รับว่าความให้บริษัทประกันภัย อาทิ เช่น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็ม.แอนด์ อี รับว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุกประเภท เรียกร้องค่าเสียหาย
 7. บริษัท เบสท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาและว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุกประเภท เรียกร้องค่าเสียหาย คดีตั๋วเงิน คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงยุทธคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ปรึกษาและว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุกประเภท เรียกร้องค่าเสียหาย คดีตั๋วเงิน คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงยุทธการโยธา ที่ปรึกษาและว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุกประเภท เรียกร้องค่าเสียหาย คดีตั๋วเงิน คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
 10. บริษัท ซีเทรดเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ที่ปรึกษาและว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุกประเภท คดีตั๋วเงิน คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
 11. บริษัท ฉัตรชัย แพทย์โบราณ จำกัด (ในส่วนโรงงานหมอเส็ง จังหวัดสระบุรี) ควบคุมดูแลสัญญาทุกประเภท การบริหารงานบุคคล และว่าความเกี่ยวกับคดีละเมิด คดีประกันภัย

ประสบการณ์การทำคดีที่สำคัญ เช่น

 1. เป็นทนายความแก้ต่างให้กับกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรณ์รถไฟ จำกัด สมาชิก และพนักงาน มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท
 2. เป็นทนายความยื่นฟ้องให้กับนายจิรพัทธ์ เพชรขาว (หมอปลา มือปราบสัมภเวสี) เรียกร้องค่าเสียหาย 
 3. เป็นทนายความเรียกร้องค่าเสียหายให้กับบริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด (หมอเส็ง) มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท