ภัทรพงษ์พันธ์ สิงห์คำหาญ

ภัทรพงษ์พันธ์ สิงห์คำหาญ IMG_0319 (2)
ทนายความ ผู้จัดการสำนักกฎหมาย

ข้อมูลด้านการศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
 • ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ทนายความและอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ สำนักกฎหมายอินซาฟ กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัทสำนักกฎหมาย เดอะ ลีเกิลลิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ช่วยทนายความ บริษัทสำนักกฎหมายจัสติค ลอว์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

การฝึกอบรม

 • 10-12 สิงหาคม 2556 ผ่านการฝึกอบรมวิชา “Hypno-NLP” จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรม พลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and Training Subconscious Power)
 • 14 กรกฎาคม และ 20-22 กรกฎาคม 2556 ผ่านการฝึกอบรมวิชา “พลังจิตใต้สำนึก” (Hypnotherapy Course) เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตให้มีสุขภาพจิต-กายดีและประสบความสำเร็จจากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and Training Subconscious Power)
 • 30-31 พฤษภาคม 2552 ผ่านการอบรมการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
 • 11st to 13rd November 2005 participated in the Madhavrao Scindia Memorial International Moot Court Competition 2005 organized by Faculty of Laws, University of Delhi, Delhi-110007, India.
 • 20th June to 2nd July 2005 participated the Fourth Summer Course on International Law organized by the Indian Society of International Law, New Delhi, India. Lectures were delivered on many subjects such as Public International Law, Private International Law, International trade and Business Law and International Institutions
 • 21st March 2005 attended the seminar on “WTO and its impact on the Legal Profession” organized by Campus Law Centre, University of Delhi association with the Bar Council of Delhi, Delhi-110007, India.