ดำเนินคดีในศาล

Litigationเราบริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักรโดยรับเป็นทนายความโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคีและรับเป็นทนายความจำเลยเข้าต่อสู้ แก้ต่างคดีทั้งในคดีแพ่งคดีอาญา และคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง

1. งานคดีแพ่ง  เราให้บริการเกี่ยวกับคดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น

 • คดีผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
 • กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 • นิติกรรมอำพราง
 • ซื้อขาย เช่าซื้อ
 • หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน
 • ละเมิดเรียกค่าเสียหาย
 • ครอบครัว หย่าและแบ่งสินสมรส
 • มรดก พินัยกรรม ร้องจัดการมรดก
 • ขับไล่
 • ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม
 • รวมทั้งคดีผู้บริโภค และคดีเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

2. งานคดีอาญา เราให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดี และแก้ต่างคดีอาญา ในทุกฐานความผิด โดยให้บริการทางคดีทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล ร่วมทั้งการเขียนอุทธรณ์และฏีกา นอกจากนั้น ยังให้บริการเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาหรือ ประกันตัวจำเลย ในทุก ชั้นด้วย ตัวอย่างคดีต่างๆ ที่ สำนักกฎหมายเรา ให้บริการ เช่น

 • คดีฆ่าผู้อื่น
 • คดีทำร้ายร่างกาย
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีข่มขืนกระทำชำเรา
 • คดีพรากผู้เยาว์
 • คดีลักทรัพย์
 • คดียักยอก
 • คดีฉ้อโกง
 • คดีชิงทรัพย์
 • คดีปลอมแปลงเอกสาร
 • คดียาเสพติด
 • คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
 • คดีความผิดที่เกี่ยวกับการพนัน
 • คดีความผิดที่เกี่ยวกับเช็ค
 • หรือความผิดที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นต้น

3.คดีพิเศษ

คดีแรงงาน เราให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่างคดีแรงงานต่างๆ เช่น      –

 • ฟ้องลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างทำละเมิดนายจ้าง
 • ฟ้องขอให้นายจ้างปฎิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
 • ฟ้องขอให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานตามเดิม
 • ฟ้องขอให้ถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 • หรือฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย เนื่องจากลูกจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นต้น              

คดีปกครอง เราให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่างคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือประชาชน เช่น

 • คดีเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีหัวหน่างานออกคำสั่งพักหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 • คดีเกี่ยวกับที่ดิน เช่น สำนักงานที่ดินละเลยต่อคำขอออกโฉนดหรือกรณีเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการรุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์และปล่อยให้ออกโฉนดในที่ดินสาธารณะ เป็นต้น
 • คดีเกี่ยวกับการเวนคืนและการกระทำละเมิด เช่น รัฐจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ถมที่ดินตอกเสาเข็ม สร้างเขื่อน และสร้างทางริมฝั่งแม่น้ำต่างๆ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บ้านพักอาศัยของประชาชน เป็นต้น
 • คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพต่างๆ  เช่นออกคำสั่งย้ายไม่ชอบ ออกคำสั่งแต่งตั้งหรือถอดถอนไม่ชอบออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ ออกคำสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพไม่ชอบ เป็นต้น
 • คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

คดีภาษีอากร เราบริการให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี รวมถึงให้บริการการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับภาษีอากรในศาล

คดีทรัพย์สินทางปัญญา เราให้บริการฟ้องร้องดำเนินคดี และรับเป็นทนายความจำเลยต่อสู้แก้ต่างในคดีที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ