เร่งรัดหนี้สิน

เราให้บริการงานด้านการติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ การเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้น และเป็นการ ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาในการฟ้องดำเนินคดีในชั้นศาล นอกจากนั้น เรายังให้บริการในการบังคับคดี ตามคำพิพากษา ของศาล โดยมีการสืบทรัพย์และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมีการนำยึดที่ดิน รถยนต์หรือทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ เพื่อนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาขายทอดตลาด แล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วน รวมถึงสามารถอายัดเงินเดือน หรือเงินในบัญชีของลูกหนี้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ด้วย