จดทะเบียนทางธุรกิจ

เราบริการรับจดทะเบียนทางธุรกิจ และให้บริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือจดทะเบียนเลิกบริษัท
  • การจดทะเบียนขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • การจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน
  • รับบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
  • การขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
  • บริการติดต่อกรมทะเบียนการค้า และกรมสรรพากร
  • บริการขอใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของบุคคลต่างด้าว
  • บริการขอวีซ่า / การขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • รับจดทะเบียนใบอนุญาตโรงงาน
  • ขอใบอนุญาต BOI

Company Registration