ร่างนิติกรรมสัญญา

Contractเราให้บริการในการร่างสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทุกประเภท เช่น

  • สัญญาจ้างแรงงาน
  • สัญญาจ้างก่อสร้าง
  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
  • สัญญาผู้ถือหุ้น
  • สัญญาร่วมลงทุน
  • สัญญากู้
  • สัญญาบริการหรือสัญญาธุรกิจประเภทอื่นๆ
  • รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรมด้วย