โนตารีพับลิค

Notary Publicเรามีทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)   บริการรับรองเอกสาร เอกสารคำแปล รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคลตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร มีหน้าที่ดังตอไปนี้

  • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
  • รับรองคำแปลเอกสาร
  • รับรองข้อเท็จจริง
  • รับรองสำเนาเอกสาร
  • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
  • จัดทำคำสาบาน
  • จัดทำบันทึกคำให้การ
  • ทำคำคัดค้านตราสาร
  • รับรองตัวบุคคล รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
  • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด