เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

เราให้บริการงานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยรับเป็นวิทยากร และรับจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานของรัฐ บริษัท ห้างร้าน สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ

Speaker1Speaker2Speaker3Speaker4