เกี่ยวกับบริษัท

สำนักกฎหมายภัทร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยเสนอให้บริการด้านกฎหมายแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง พร้อมทั้งประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ สำนักกฎหมายภัทร แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ในทุกการให้บริการ

 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในระดับสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ โดยยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ”

พันธกิจ

  • ให้บริการคำปรึกษา ว่าความดำเนินคดีในศาล และให้บริการอื่นๆ  อย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
  • พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาความพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักนิติธรรม
  • ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน
  • เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
  • เป็นที่พึงทางด้านกฎหมายสำหรับประชาชนผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม
  • ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

บริการของเรา