ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

legalconsultเราเสนอบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น

  • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
  • การตรวจสอบข้อมูล
  • การติดต่อประสานงาน
  • การจัดทำเอกสารทางกฎหมายหรือสัญญาต่างๆ
  • การขออนุญาตประกอบกิจการ
  • การเลิกจ้าง
  • การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการทำงานของลูกจ้าง
  • การวางระบบบัญชีและภาษี
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา
  • รวมทั้งการให้บริการปรึกษาทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท